Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ НАШЕ ШКОЛЕ!

druga sansa 640x279 Oсновно образовање одраслих

     Пројекат финансира Европска унија са 4 милиона евра бесповратне помоћи
Корисник пројекта је Министарство просвете и науке Републике Србије
Пројекат реализује GOPA Consultants, у конзорцијуму са dvv-international и European Association for the Education of Adults (EAEA).

     У оквиру OOO полазницима  преко 15 година старости, без завршеног основног образовања и стручне оспособљености је пружена могућност да наставе школовање.

     Наставни програм је распоређен у 3 циклуса, а сваки траје по једну школску годину:

први циклус (I-IV разред)

други циклус (V-VI разред), и

трећи циклус (VII-VIII разред и обука за изабрано занимање)

     Након успешно завршеног програма ООО полазници добијају диплому о завршеном основном образовању и сертификат о стручним компетенцијама.

    Општи циљ ООО јесте: стицање и унапређивање знања, вештина, вредности и ставова неопходних за проактивно и конструктивно решавање проблема и суочавање са изазовима у свакодневном животу, унапређивање породичних и личних услова живота, обављање једноставних послова и адекватно поступање у радним ситуацијама и радном окружењу, даље образовање и активно учешће у друштвеној заједници.

    Очекивани општи исходи, односно кључне компетенције које се стичу остваривањем Наставног плана и програма основног образовања одраслих, као интегрисане целине, јесу:

ЈЕЗИЧКА ПИСМЕНОСТ

Способност да се изразе идеје, осећања, чињенице и мишљења у усменом и писаном облику на матерњем језику у различитим друштвеним, културним и комуникацијским контекстима (рад, породица, друштвено окружење и слободно време). Ова способност обухвата и комуникацију на страном језику у областима слушања, говора, читања и писања.

МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ

Коришћење математичког размишљања и основних математичких операција у решавању проблема у ситуацијама у свакодневном животу.

ОСНОВЕ НАУЧНЕ

ПИСМЕНОСТИ

Коришћење стечених знања, вештина и умења у уочавању, разумевању и објашњавању природних појава.

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

Ефикасно, функционално и одговорно коришћење различитих информационо-комуникационих технологија у раду, у слободно време и комуникацији.

УПРАВЉАЊЕ СОПСТВЕНИМ УЧЕЊЕМ

Способност организовања сопственог учења, самостално или у групи, и спремност за целоживотно учење у различитим ситуацијама. Укључује и умешност у отклањању и савла-давању препрека успешном учењу.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Препознавање, објашњавање и решавање проблема уз кори-шћење знања и вештина из различитих области.

СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И

САРАДЊАСА ДРУГИМА

Свако понашање које је у служби ефикасне и конструктивне комуникације у друштвеном животу појединца и у циљу ненасилног решавања конфликата.

ГРАЂАНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ

Активно и одговорно учешће у грађанском животу засновано на знању о друштвеним и политичким вредностима, концептима и структурама.

ЗДРАВСТВЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Преузимање одговорности за сопствено здравље и здравље породице, чување здравља и препознавање утицаја различи-тих начина живота и животних навика на одржавање и унапређивање здравља.

ЕКОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Активан однос према очувању и унапређењу околине.

ИНИЦИЈАТИВНОСТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Спремност да се идеја преточи у активност, да се покрене промена, да се прилагоди иновацијама, да се преузме ризик, да се планира и управља активностима ради остварења постављених циљева.

КУЛТУРНАСВЕСТ, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И КРЕАТИВНОСТ

Осетљивост, прихватање постојања и позитивно вредновање различитости у социјалном, културном, етничком, религиј-ском и стваралачком домену, уз разумевање значаја и уважа-вање креативног изражавања идеја, искустава и емоција кроз различите медије (музика, покрет, литература и визуелне уметности).

     

Први циклус основног образовања одраслих

    Наставни план и програм првог циклуса има два дела:

        први део је намењен основном описмењавању;

        други део је намењен стицању основа функционалне писмености.

            Основно описмењавање се остварује кроз почетну наставу српског језика и математике у укупном трајању од 200 сати (по сто сати за сваки од ових предмета).

            Успостављање основа функционалне писмености се остварује у настави другог дела програма за први циклус која обухвата:

        предмете: српски језик (матерњи језик), математика, дигитална писменост и енглески језик;

        модул основних животних вештина који садржи теме везане за одговорно живљење, грађанску партиципацију и активизам, као и предузетништво.

Други и трећи циклус основног образовања одраслих

    Циљ наставе у другом циклусу јесте стицање основа општег основног образовања и успостављање и развој базичних интелектуалних и социјалних вештина које су неопходне за унапређење квалитета личног, породичног и социјалног живота одраслих, наставак учења, социјалну интеграцију и постепену транзицију ка тржишту рада.

    У састав другог циклуса улазе предмети: српски језик, математика, физика, хемија, биологија, историја, географија, одговорно живљење у грађанском друштву, дигитална писменост, енглески језик и предузетништво.

    Образовање одраслих након завршеног другог циклуса еквивалентно је завршеној трећој години учења по Програму основног образовања одраслих или завршеном петом и шестом разреду основног образовања и васпитања.

    Циљ наставе у трећем циклусу јесте завршавање основног образовања и стицање обуке за једноставно занимање.

    Овај циклус подразумева даље стицање основног општег образовања и развој компетенција које увећавају запошљивост, омогућавају улазак на тржиште рада и даље стручно образовање. Након завршеног трећег циклуса одрасли су подједнако оспособљени за даљи наставак образовања, као и стицање квалификација за занимања.

    Наставни план и програм трећег циклуса чине два дела.

    У састав првог дела улазе предмети: српски језик, математика, физика, хемија, биологија, историја, географија, одговорно живљење у грађанском друштву, дигитална писменост, енглески језик и предузетништво.

    У састав друге половине трећег циклуса улазе:

    -предмети: српски језик, математика, одговорно живљење у грађанском друштву, дигитална писменост, енглески језик и предузетништво;

    -модул: Примењене науке;

    -модули обука.

    Образовање одраслих након завршеног трећег циклуса је у погледу општеобразовних предмета еквивалентно четвртој години учења по Програму основног образовања одраслих или завршеном седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања.

ПРОЈЕКТИ

zdravo rastimoeko

5

Skola bez nasilja

 

 leadersshowcase school

skola buducnosti

jedan u milion

dils

profesionalna orijentacija

 

druga sansa 640x279

Copyright © 2024 ОШ "Јован Јовановић Змај" Rights Reserved.